Tour Dates

Luisa Sobral
02
Mar
Desconcerto
Porto, Portugal
Luisa Sobral
03
Mar
Desconcerto
Porto, Portugal
Luisa Sobral
07
Mar
WOMADelaide
Adelaide, Australia
Luisa Sobral
09
Mar
WOMADelaide
Adelaide, Australia
Luisa Sobral
11
Mar
The Boîte - 75Reid
Fitzroy North, Australia
Luisa Sobral

02 Mar

Desconcerto
Porto, Portugal
Luisa Sobral

03 Mar

Desconcerto
Porto, Portugal
Luisa Sobral

07 Mar

WOMADelaide
Adelaide, Australia
Luisa Sobral

09 Mar

WOMADelaide
Adelaide, Australia
Luisa Sobral

11 Mar

The Boîte - 75Reid
Fitzroy North, Australia

Facebook

Spotify

Newsletter